Quang Tuấn - Thùy An WEDDING VIDEO

Quang Tuấn - Thùy An wedding ceremony


  • Groom - Bridal: Quang Tuấn - Thùy An,
  • Photos and video took by: JustMarry Wedding Studio,

Today, as we gather in the presence of God and our loved ones, we celebrate the union of two hearts and the joining of two lives. May God's abundant blessings be upon this union as we embark on this sacred journey together. From the moment our paths crossed, I knew that God had orchestrated our meeting. You are a precious gift, a reflection of His love in my life. Today, I stand before you and before God, ready to commit my love, my faith, and my life to you. In this covenant of marriage, let us remember that love is patient, kind, and selfless. Let us strive to love one another as Christ loved us, with grace and forgiveness, through every joy and challenge that life may bring. Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.


Vietnamese version:

Lễ nhà thờ Quang Tuấn - Thùy An

Hôm nay, khi chúng ta tụ họp trước sự hiện diện của Chúa và những người thân yêu của mình, chúng ta kỷ niệm sự kết hợp của hai trái tim và sự kết hợp của hai cuộc đời. Cầu xin Chúa ban phước lành dồi dào cho sự kết hợp này khi chúng ta cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình thiêng liêng này.

Từ thời điểm con đường của chúng tôi gặp nhau, tôi biết rằng Chúa đã sắp đặt cuộc gặp gỡ của chúng tôi. Bạn là một món quà quý giá, là sự phản ánh tình yêu của Ngài trong cuộc đời tôi. Hôm nay, tôi đứng trước bạn và trước Chúa, sẵn sàng giao phó tình yêu, niềm tin và cuộc sống của tôi cho bạn. Trong giao ước hôn nhân này, chúng ta hãy nhớ rằng tình yêu thương thì kiên nhẫn, tử tế và vị tha. Chúng ta hãy cố gắng yêu thương nhau như Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta, với ân sủng và sự tha thứ, qua mọi niềm vui và thử thách mà cuộc sống có thể mang lại.

“Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.”