Hữu Tài - Thái Nguyên WEDDING VIDEO

Hữu Tài - Thái Nguyên wedding ceremony


  • Groom - Bridal: Hữu Tài - Thái Nguyên,
  • Photos and video took by: JustMarry Wedding Studio,


Yesterday until now, I did not sleep because the day of waiting had also come. It's simple to say, but it's also full of emotions. But basically, now I don't know what feelings I has inside, but I also know this stage and also this moment when happiness begins.


Vietnamese version:

hữu tài - Thái nguyên

Hôm qua đến giờ anh cũng không có ngủ vì ngày chờ đợi cũng đã đến. Nói cũng đơn giản thui, nhưng cũng thật nhiều cảm xúc. Nhưng cơ bản bây giờ là anh không biết cảm xúc nào trong mình, nhưng anh cũng biết giai đoạn này và cũng như thời điểm này chính là lúc hạnh phúc bắt đầu.